Blog

Zakaz potrącania kar umownych
05 marca 2022

Zakaz potrącania kar umownych

Na czas trwania epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz 90 dni po upłynięciu tych stanów Zamawiający nie może potrącać z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych kar umownych.
O kancelarii zamówień publicznych ciąg dalszy...
04 lutego 2022

O kancelarii zamówień publicznych ciąg dalszy...

Działamy prężnie, skutecznie reprezentując firmy przed zamawiającymi oraz KIO
Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych a wykluczenie z przetargu
02 stycznia 2021

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych a wykluczenie z przetargu

Od 1 stycznia 2021 roku brak dokonania wpisu w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych może w zamówieniach o dużej wartości powodować wykluczenie wykonawcy.
Pozasądowe rozwiązywanie sporów w nowym Pzp
25 listopada 2019

Pozasądowe rozwiązywanie sporów w nowym Pzp

Nowa ustawa Pzp, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku przewiduje regulację dotyczącą pozasądowego rozwiązywania sporów. Unormowanie to wprowadza szersze możliwości, a w niektórych przypadkach konieczność podjęcia rokowań lub mediacji przez wykonawcę i zamawiającego.
Zamówienia bagatelne
05 października 2019

Zamówienia bagatelne

Uchwalony projekt ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. wprowadza pojęcie tzw. ,,zamówień bagatelnych”. Zgodnie z projektem ustawy są to zamówienia, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych.
Wzrost wynagrodzenia wykonawcy - PPK
10 lutego 2021

Wzrost wynagrodzenia wykonawcy - PPK

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych wykonawcy w związku z wpłatami do PPK mogą zwrócić się do zamawiającego o zwiększenie wynagrodzenia wynikającego z umowy. Dotyczy to umów zawartych w wyniku przetargów wszczętych i zakończonych przed 1 stycznia 2019 r.
Zastrzeżenie certyfikatu jako tajemnicy przedsiębiorstwa
18 września 2019

Zastrzeżenie certyfikatu jako tajemnicy przedsiębiorstwa

Skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie certyfikatów, jak wynika z praktyki orzeczniczej jest trudne. Potencjalnie istnieje możliwość zastrzeżenia tego typu dokumentów najczęściej jako informacji o charakterze technicznym/organizacyjnym, jednakże wymaga to istotnego wysiłku po stronie wykonawcy.
Bezpodstawne wezwanie zamawiającego
17 września 2019

Bezpodstawne wezwanie zamawiającego

W przypadku, gdy zamawiający wzywa Cię do wyjaśnień lub dokumentów w sposób niezgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, jeżeli chcesz skutecznie podważyć działania zamawiającego, to powinieneś zaskarżyć do KIO czynność wezwania, a nie czekać aż zamawiający odrzuci Twoją ofertę lub wykluczy Cię z postępowania.
Żądanie dodatkowych dokumentów przez zamawiającego
16 września 2019

Żądanie dodatkowych dokumentów przez zamawiającego

Zamawiający nie są uprawnieni do kreowania w siwz swoich uprawnień w zakresie wykraczającym poza treść ustawy uPzp i jej aktów wykonawczych. Dotyczy to również przewidzianej w siwz możliwości wzywania subiektywnie wybranego przez zamawiającego wykonawcy do złożenia dodatkowego dokumentu, tylko i wyłącznie na podstawie powziętych przez zamawiającego wątpliwości. Tego typu postanowienia są nieważne zgodnie z art. 14 ust. 1 uPzp w zw. z art. 58 § 1 k.c.
Granice dopuszczalności badania zgodności oferty z siwz
13 września 2019

Granice dopuszczalności badania zgodności oferty z siwz

Część orzecznictwa KIO dopuszcza możliwość weryfikacji zgodności treści oferty z siwz również po czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Dopuszczalne jest również badanie zgodności treści oferty oferty z siwz na podstawie dokumentów, które zamawiający nie wymagał do przedłożenia w ramach postępowania przetargowego.
Odpowiedzialność karna za wprowadzenie zamawiającego w błąd
11 września 2019

Odpowiedzialność karna za wprowadzenie zamawiającego w błąd

Posługiwanie się podrobionym, przerobionym, poświadczającym nieprawdę albo nierzetelnym dokumentem w celu uzyskania zamówienia może powodować odpowiedzialność karną wykonawcy na podstawie art. 297 par. 1 k.k.
Wykluczenie z powodu nie zrealizowania umowy
10 września 2019

Wykluczenie z powodu nie zrealizowania umowy

Brak podważania przez wykonawcę naliczenia kary umownej, czy też rozwiązania umowy przez zamawiającego może powodować wykluczenie wykonawcy w innych postępowaniach przetargowych. Dlatego wykonawca powinien aktywnie wykazywać bezzasadność tego typu czynności zamawiającego.
Zamówienia społeczne - odwołanie do KIO
04 września 2019

Zamówienia społeczne - odwołanie do KIO

Według aktualnej linii orzeczniczej KIO wykonawcy nie przysługuje odwołanie od czynności Zamawiającego podjętych w ramach zamówień publicznych na usługi społeczne, których wartość nie przekracza 750.000,00 euro.
Niezaktualizowany formularz
08 sierpnia 2019

Niezaktualizowany formularz

Wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji braku zaktualizowania przez zamawiającego treści formularza parametrów wymaganych. Nawet jeżeli wykonawca z winy zamawiającego złożył nieaktualny formularz, to zawarta w tym formularzu treść oświadczenia wykonawcy powinna podlegać odpowiedniej wykładni, co w pewnych okolicznościach pozwala na zachowanie zgodności treści oferty z siwz.
Elektroniczne faktury
19 stycznia 2023

Elektroniczne faktury

W wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po 1 sierpnia 2019 roku, w tym także poniżej 30.000,00 euro wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia mają prawo składać zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne.