Zamówienia publiczne Łódź

Świadczymy usługi na rzecz podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargach i zamówieniach publicznych, które chcą zlecić opiekę prawną w tym zakresie. Nasza kancelaria zajmuje się procedurami realizowanymi na każdym etapie, począwszy od przygotowania i złożenia oferty, poprzez realizację, skończywszy na rozliczeniach czy ewentualnym odwołaniu. Zatrudniamy specjalistów, którzy znają aktualne przepisy regulujące poszczególne czynności i dysponujemy doświadczeniem we współpracy z dziesiątkami klientów z różnych branż.

Pomagamy w procesie składania oferty na zamówienie publiczne

Udział w przetargach organizowanych przez instytucje publiczne wymaga dopełnienia formalności związanych ze stworzeniem i dostarczeniem oferty. Jakie kryteria powinna spełniać? Jaką treść w niej zawrzeć i jaką formę nadać, aby mieć pewność, że zostanie uwzględniona w postępowaniu przetargowym? Nasi specjaliści potrafią znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące aplikowania do realizacji zamówień.

Obsługujemy przedsiębiorstwa, które poszukują wsparcia już na etapie stworzenia i składania oferty. W ramach świadczonych usług wyjaśniamy klientom, jakie warunki powinna spełniać aplikacja, tak aby została wzięta pod uwagę w procedurze wyboru wykonawcy realizującego zamówienia publiczne w Łódzkiem. Zatrudniamy specjalistów, którzy potrafią przekazywać wiedzę i doświadczenie dotyczące udziału w przetargach organizowanych przez instytucje państwowe na każdym szczeblu, od samorządowego, poprzez krajowy, skończywszy na międzynarodowym.

Naszym zadaniem jest także wskazywanie możliwych rozwiązań i niebezpieczeństw związanych z danym postępowaniem. Odpowiadamy m.in. za analizę warunków i dokumentacji dotyczących danej inwestycji i wskazujemy potencjalne ryzyko, które mogło zostać wcześniej pominięte. Ponadto każdy tworzący nasz zespół specjalista ds. zamówień publicznych pomaga podmiotom z województwa łódzkiego i okolic w wyborze optymalnych form realizacji przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę kwestie zarówno prawne, jak i ekonomiczne. W razie potrzeby w imieniu klienta możemy też złożyć skargę podważającą zasadność warunków udziału w danym przetargu.

Realizacja zamówień? Odwołanie? Z nami to nie problem!

Zdarzają się sytuacje, gdy instytucja organizująca przetarg popełnia różnego rodzaju błędy np. na etapie wyboru wykonawcy. W ich wyniku pozostali uczestnicy konkursu zostają poszkodowani i bezzasadnie tracą szansę na podpisanie kontraktu. Co w takim przypadku? Otóż istnieje możliwość złożenia odwołania, które kwestionuje zasadność przetargu. Specjalista ds. zamówień publicznych obsługujący klientów z województwa łódzkiego zajmuje się m.in. analizą przeprowadzonego postępowania, przygotowaniem wymaganej dokumentacji, stworzeniem wniosku i dostarczeniem go do odpowiednich instytucji.

Z doświadczenia wiemy, że realizacja inwestycji zleconych przez instytucje państwowe może napotykać różnorakie problemy, na które wykonawca powinien reagować również na poziomie prawnym. Nasi specjaliści dysponują doświadczeniem w prowadzeniu negocjacji z podmiotami zlecającymi zamówienia publiczne i wiedzą m.in., jak uzyskać zgodę na:

  • zmniejszenie kar umownych lub odstąpienie od nich,
  • podwyższenie wynagrodzenia np. ze względu na błyskawiczny wzrost kosztów inwestycyjnych,
  • przedłużenie terminu zakończenia prac,
  • wprowadzenie innych zmian w umowie.

Podejmujemy się też audytów dokumentacji, analizy stanu faktycznego, obrony klientów przed roszczeniami i innych czynności oraz porad prawnych potrzebnych na etapie realizacji inwestycji.

Zaufaj naszym specjalistom ds. zamówień publicznych

Współpracujemy z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami z dowolnych branż. Świadczymy usługi prawne na rzecz firm niezależnie od specyfiki i na dowolnym etapie przetargu. Każdy specjalista tworzący zespół naszej kancelarii działającej na terenie Łodzi zna przepisy regulujące zamówienia publiczne i umie się nimi posługiwać w praktyce w odniesieniu do konkretnego przetargu. Klienci podejmują z nami współpracę, bo wiedzą, z jak skomplikowaną materią mają do czynienia i zdają sobie sprawę, że merytoryczne wsparcie w tym zakresie może być pomocne.

Potrafimy wypełniać wnioski, tworzyć pisma, kompletować dokumentację czy prowadzić korespondencję z instytucjami zlecającymi zamówienia publiczne. Odpowiadamy za aspekty prawne przebiegu zarówno wyłaniania realizatora inwestycji, jak i samego jej wykonania. Nasi specjaliści dokładnie pilnują, żeby wszelkie procedury odbywały się zgodnie z przepisami i warunkami ustanowionymi w ramach danego przedsięwzięcia. W razie potrzeby odpowiednio reagujemy, informujemy o ewentualnych nieprawidłowościach i podpowiadamy możliwe rozwiązania.