Pozasądowe rozwiązywanie sporów w nowym Pzp

Zmiany, zmiany…

Od dnia 1 stycznia 2021 roku nastąpi istotna zmiana w zamówienia publicznych. W życie wejdzie całkowicie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku. Za tą zmianą kryje się wiele nowych instytucji i rozwiązań w zasadach realizowania zakupów publicznych. Jedną z takich modyfikacji jest wprowadzenie regulacji dotyczącej pozasądowego rozwiązywania sporów.

Rokowania w zakresie umów

Do nowej ustawy Pzp został wprowadzony dział dotyczący pozasądowego rozwiązywania sporów (PRS). PRS dotyczy etapu wykonawczego zamówień publicznych tj. po zawarciu umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Jak sama nazwa wskazuje ustawodawca próbuje usilnie nakłonić wykonawcę i zamawiającego do rozwiązywania sporów na drodze polubownej.

Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej

Nowa ustawa co do zasady wskazuje, jaki podmiot ma przeprowadzić te rokowania. Jest nim Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej. Wskazany Sąd Polubowny może przeprowadzić PRS na wniosek jednej ze stron. Jednakże należy pamiętać, że postępowanie przed Sądem Polubownym prowadzi się za zgodą drugiej strony lub na podstawie zapisu na sąd polubowny.

Uwaga na treść umowy

Nowe przepisy dopuszczają możliwość wskazywania przez zamawiających we wzorze umowy, iż w przypadku sporu strony poddadzą się PRS prowadzonemu przez Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej, co po zawarciu umowy, będzie dla wykonawcy wiążące.

Dochodzenie roszczeń przed sądem

Jeżeli wykonawca zamierza dochodzić swoich roszczeń przed sądem, ma obowiązek wskazać w pozwie, czy została podjęta próba mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu. Jeżeli takie działania nie zostały podjęte, wykonawca powinien wyjaśnić w pozwie przyczyny takiego stanu rzeczy. Brak tej informacji, w zamówieniach o istotniejsze wartości, spowoduje obligatoryjne przekazanie sprawy do Sądu Polubownego Prokuratorii Generalnej.

Ograniczenia zawarcia ugody

Ugoda zawarta na powyższych warunkach ma swoje ograniczenia. Ze strony zamawiającego wymaga dokonania oceny, czy skutki ugody są korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego. Poza tym ugoda nie może zmierzać do naruszenia prawa lub jego obejścia, w szczególności nie może stanowić naruszenia przepisów Pzp dotyczących dopuszczalności zmian w umowach zamówieniowych.  

Koszty

W przypadku przekazania sprawy do Sądu Polubownego strony wnoszą opłaty za przeprowadzenie postępowania oraz ponoszą wydatki na wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz koszty przeprowadzenia innych dowodów w postępowaniu przed Sądem Polubownym. Wysokość opłaty ustalana jest w stosunku do wartości przedmiotu sprawy, lecz nie może być większa niż 100.000,00 zł.