Prawo zamówień publicznych Warszawa

Świadczymy opiekę prawną w tym zakresie na rzecz podmiotów działających w różnych branżach. Prowadzona przez nas w Warszawie kancelaria specjalizuje się w prawie zamówień publicznych – m.in. doradzamy zarówno ogłaszającym postępowania przetargowe, jak i biorącym w nich udział oferentom. Ponadto nasi prawnicy prowadzą szkolenia w tym obszarze – dla wykonawców i zamawiających.

Wszelkie czynności prawne realizujemy na zlecenia podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargach i zamówieniach publicznych. W naszej kancelarii zajmujemy się procedurami realizowanymi na każdym etapie postępowania. Obejmują one zazwyczaj: przygotowanie i złożenie oferty, jej realizację i rozliczenie lub ewentualnie odwołanie od ogłoszonych decyzji/rozstrzygnięć. Prawnicy współpracują z klientami prowadzącymi działalność w różnych sektorach gospodarczych. Ich rola polega m.in. na dopełnieniu formalności związanych ze stworzeniem i dostarczeniem oferty, bądź przygotowaniem postępowania przetargowego zgodnie z obowiązującym prawem. Zadaniem kancelarii jest wskazywanie możliwych rozwiązań i niebezpieczeństw związanych z danym postępowaniem.

Z kolei szkolenia z zamówień publicznych możemy dopasować do oczekiwań i zapotrzebowań zleceniodawców. Zakres omawianych zagadnień jest zawsze indywidualnie ustalany. 

Szukasz kancelarii od zamówień publicznych w Warszawie?

Możemy zaproponować współpracę na każdym etapie postępowania podlegającego tym przepisom prawnym. Nasza kancelaria służy pomocą podmiotom, których obejmują przepisy dotyczące zamówień publicznych. To obszar dotyczący działalności m.in. organów władzy, samorządów, sądów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni i administracji. Zamawiającym możemy zaproponować doradztwo, opiniowanie i konsultowanie zagadnień z zakresu tego prawa oraz wsparcie prawnika przy opracowaniu Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Ponadto nasza oferta obejmuje np.:

 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego – m.in. w trybie przetargu nieograniczonego, trybie podstawowym, trybie negocjacyjnym, dialogu konkurencyjnego,
 • bieżącą obsługę danej sprawy – uczestnictwo prawnika w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej, pomoc przy badaniu i ocenie ofert itp.,
 • sporządzanie i analiza projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego, partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji, jak również tych, które zawierane są z podwykonawcami lub z konsorcjum,
 • wykonanie audytu zakończonych postępowań.

Jeśli natomiast chodzi o prawo zamówień publicznych i wsparcie prawnika z kancelarii w Warszawie dla wykonawców, to w jego ramach mieści się m.in.:

 • analiza struktury prawnej i finansowej inwestycji,
 • ocena ryzyka uczestnictwa w postępowaniu,
 • pomoc w przygotowaniu wniosków i ofert oraz sporządzeniu strategii działania,
 • przygotowywanie m.in. pism i wniosków do zamawiającego oraz zapytań do treści SWZ,
 • obsługa procedury odwoławczej – w tym występowanie w imieniu klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem okręgowym
 • sporządzanie wniosków, pism, wyjaśnień, uzupełnień składanych na wezwanie zamawiającego,
 • udział prawnika w negocjacjach.

Nasza kancelaria doradza również w wykonywaniu i rozliczaniu umów z podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi.

Zarówno zamawiający, jak i wykonawcy mogą skorzystać również z oferty naszych szkoleń.

Prawo zamówień publicznych nie ma przed nami tajemnic

Z praktyki wiemy, że zdarzają się sytuacje, w których np. organizatorzy przetargu popełniają błędy na etapie wyboru wykonawcy. Prawo pozwala na złożenie odwołania, które kwestionuje zasadność czynności podjętej w przetargu. Prawnik, którego specjalizacją są zamówienia publiczne, w zależności od tego, którą ze stron reprezentuje, może wówczas przygotować stosowny dokument dla wykonawcy, jak również zaproponować zamawiającemu określoną strategię działania, zgodną z obowiązującym prawem.

Nasza kancelaria w Warszawie podejmuje się także prowadzenia spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO). Wówczas prawnik oprócz przygotowania na zlecenie klienta odwołania, może również:

 • reprezentować mocodawcę w postępowaniu toczącym się przed tą instytucją,
 • sporządzić skargę na orzeczenie KIO do Sądu Okręgowego.

Każdy przypadek, jaki trafia do kancelarii zamówień publicznych, jest analizowany, aby móc danemu podmiotowi zarekomendować dopuszczalne prawem rozwiązania. Ostateczną formę współpracy oraz jej zakres z nami określa klient.

Szkolenia z zamówień publicznych – Warszawa

Obejmują one najróżniejszą tematykę – w zależności od tego, jaka interesuje zleceniodawcę. Nasza kancelaria może zaproponować szkolenia z zamówień publicznych w Warszawie dla:

 • początkujących – czyli klientów, którzy dopiero zapoznają się z obowiązującymi przepisami,
 • praktyków – w zakresie m.in. udziału w postępowaniach, ogłaszaniu procedur sprzedażowych.

Szkolenia przeprowadzane są przez prawników np. w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, w tym na terenie całej Polski. Z naszej strony przygotowujemy materiały informacyjne z wybranych zagadnień prawa i pod kątem określonych branż oraz możemy je dopasować do potrzeb klienta. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia.

Kancelaria w Warszawie współpracuje z przedsiębiorstwami z dowolnych branż, jak również z innymi podmiotami, które są zobligowane do działania zgodnie z prawem zamówień publicznych i chcą skorzystać ze szkoleń w tym zakresie. Zadaniem prawników jest m.in. dopilnowanie, aby wszelkie procedury odbywały się zgodnie z przepisami i warunkami ustanowionymi w ramach danego przedsięwzięcia.