Złożenie oferty

Nasza kancelaria zamówień publicznych, zapewnia wykonawcom pomoc prawną w przygotowaniu się do przetargu. Usługi prawne dla wykonawców, w tym zakresie obejmują w szczególności: 

  •  informowanie wykonawców jakie wymogi muszą spełnić, aby móc uzyskać zamówienie publiczne; 
  •  prowadzenie szkoleń dla podmiotów rozpoczynających swoją aktywność w obszarze zamówień publicznych; 
  •  analiza dokumentacji przetargowej na etapie przed złożeniem oferty w celu uświadomienia wykonawcy o istniejących ryzykach i niebezpieczeństwach, które mogą zaistnieć w trakcie przetargu albo realizacji zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy; 
  • doradztwo prawne w wyborze optymalnej formuły uczestnictwa w przetargu oraz w trakcie realizacji zamówienia (konsorcjum, podwykonawstwo, udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego itp.) 
  • podważanie, w tym zaskarżanie w ramach odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej postanowień dokumentacji przetargowej, które są niekorzystne lub wykluczające wykonawcę z przetargu; 
  • pomoc prawna wykonawcy w zakresie przygotowania i złożenia oferty w przetargu spełniającej wymogi określone w dokumentacji przetargowej oraz ustawie Prawo zamówień publicznych; 
  • ochrona wykonawcy przed ujawnieniem informacji stanowiących jego tajemnicę przedsiębiorstwa.