Wzrost wynagrodzenia wykonawcy - PPK

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2018.2215 z późn. zm.) jeżeli zawarcie umowy o prowadzenie PPK, przez przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników, który uczestniczy w wykonaniu zamówienia publicznego udzielonego w postępowaniu wszczętym i zakończonym przed dniem 1 stycznia 2019 r., wpływa na koszty realizacji tego zamówienia, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Upraszczając powyższe należy stwierdzić, że wykonawcy, którzy realizują zamówienie publiczne w wyniku przetargu wszczętego i przeprowadzonego przed 1 stycznia 2019 r. mogą zwrócić się do zamawiającego o zwiększenie wynagrodzenia z powodu zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego z instytucją finansową. Niniejsze może nastąpić pod warunkiem, że zawarcie umowy PPK powoduje zwiększenie kosztów realizacji zamówienia publicznego. 

Dalej przepisy precyzują, że zamawiający może dokonać waloryzacji wynagrodzenia, tylko w zakresie wzrostu kosztów wykonawcy bezpośrednio wynikających z wpłat do PPK dokonanych przez podmioty zatrudniające pracowników, które to podmioty uczestniczącą w realizacji zamówienia.

Co ciekawe, redakcja przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych daje możliwość uwzględnienia również wzrostu kosztów ponoszonych przez podwykonawców, czy też konsorcjantów związanych z wpłatami do PPK, jeżeli ma to przełożenie na wzrost kosztów realizacji całego zamówienia.

Niestety należy zauważyć, że waloryzacja wynagrodzenia z powodu wpłat do PPK nie następuje automatycznie. Tak jak w przypadku art. 142 ust. 5 uPzp, wykonawca musi podjąć odpowiedni wysiłek przedstawiając zamawiającemu sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Przy czym zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających wzrost kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego.

W związku z tym wnioski o dokonanie przedmiotowej waloryzacji muszą być odpowiednio umotywowane i zawerać niezbędne informacje, które pozwolą przekonać zamawiającego do zwiększenia wynagrodzenia. Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną wykonawcom w celu osiągania odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia.