Przetarg

Etap przetargu następujący po złożeniu oferty jest bardzo istotny z perspektywy uzyskania zamówienia publicznego. Niestety z naszego doświadczenia wynika, że właśnie na tym etapie najwięcej wykonawców niekorzystających z obsługi prawnej zamówień publicznych popełnia błędy, które skutkują odrzuceniem oferty lub wykluczeniem wykonawcy. W związku z tym bardzo ważną kwestią jest zapewnienie wykonawcy specjalistycznej obsługi prawnej na tym etapie. Nasza kancelaria zamówień publicznych jako zespół wykwalifikowanych prawników świadczy między innymi następujące usługi prawne:

  • obsługa prawna zamówień publicznych poprzez przygotowanie w imieniu wykonawcy odpowiedzi (wyjaśnień) na wezwanie Zamawiającego (np. na podstawie art. 26 ust. 4 albo 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych);
  • pomoc prawna wykonawcy w przygotowaniu dokumentów podmiotowych i przedmiotowych do których złożenia wzywa zamawiający, a także weryfikacja prawidłowości tych dokumentów oraz przygotowanie pism przewodnich przekonywających zamawiających o poprawności złożonych dokumentów;
  • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych, dotyczące sporządzania wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz zapewnienia ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przed ich ujawnieniem innym wykonawcom oraz osobom trzecim;
  • obsługa prawna wykonawców polegająca na analizie ofert i dokumentów lub wyjaśnień złożonych przez konkurencyjnych wykonawców pod kątem wymagań prawnych wynikających z dokumentów przetargowych oraz powszechnie obowiązujących przepisów;
  • doradztwo prawne w zakresie przetargów obejmujące przygotowanie uargumentowanego prawnie stanowiska do zamawiającego w zakresie ewentualnych uchybień w ofertach konkurencyjnych wykonawców