Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu wykonawcawprzetargu.pl

(dalej: „Regulamin”)

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument został sporządzony i opublikowany w celu zapewnienia legalności funkcjonowania strony internetowejwykonawcawprzetargu.pl (dalej również jako: ,, Strona”), w szczególności w zakresie:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: ,,RODO”),

b) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000),

c) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219),

d) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2017.1907),

e) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2018.102),

f) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2019.134).

2. Właścicielem strony internetowej wykonawcawprzetargu.pl jest Kancelaria Radcy Prawnego Dominik Styczyński, ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz, NIP: 7891730346, REGON: 381220522 (dalej jako: ,,Kancelaria”).

3. Kancelaria jest administratorem Państwa danych osobowych i chroni je zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym RODO. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych wraz z polityką cookies znajdują się odrębnym dokumencie pn. ,,Polityka Prywatności”.

4. Korzystając ze strony internetowej wykonawcawprzetargu.pl, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5. Redakcja strony internetowej wykonawcawprzetargu.pl dokłada wszelkich starań, by zapewnić aktualność, zupełność i dokładność przedstawianych informacji, jednakże w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechanie podjęcia działań na ich podstawie.

6. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki nieodpłatnego korzystania z usług oferowanych na stronie wykonawcawprzetargu.pl.

7. Strona zawiera portal informacyjny w postaci bloga Kancelarii, służący przedstawianiu aktualności oraz bieżących informacji i materiałów tekstowych oraz graficznych dotyczących wykonawców uczestniczących lub zamierzających uczestniczyć w zamówieniach publicznych.

8. Dane i informacje do aktualizacji bloga wykonawcawprzetargu.pl pochodzą z materiałów i informacji opracowywanych przez redakcję serwisu lub pozyskiwanych ze źródeł publicznych.

 

II

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Na stronie wykonawcawprzetargu.pl świadczone są następujące rodzaje i zakres usług:

a) prezentacja materiałów, artykułów, raportów i innych informacji użytecznych dla użytkowników portalu w zakresie dotyczącym wykonawców zamówień publicznych;

b) działania marketingowe związane z promowaniem i reklamowaniem usług oferowanych przez Kancelarię w zakresie kompleksowej obsługi prawnej wykonawców.

III

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się wykonawcawprzetargu.pl:

a. podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),

b. posiadanie przez użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),

2. Ze względu na ograniczenia techniczne, niezależne od Kancelarii, nie jest zagwarantowane, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Jednocześnie Kancelaria pragnie poinformować, że nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem portalu, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

3. Kancelaria nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkownika informacji zawartych w serwisie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez użytkownika, a związane z wykorzystaniem informacji zawartych na Stronie.

4. Kancelaria informuje, że dołoży starań, aby informacje w sieci oraz transmisja danych za pomocą Internetu nosiły znamiona bezpiecznych, tzn. aby przesyłanie informacji odbywało się z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

5. Wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Ponadto ze względów technicznych nie ma gwarancji, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie, w jakiej zostały wysłane, ani że transmisja danych odbywać się będzie bez żadnych przerw oraz wad technicznych.

6. Zakazane jest wprowadzanie danych i dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzającym w błąd lub poświadczających nieprawdę. W przypadku wykrycia przez Kancelarię wiadomości i informacji noszących znamiona bezprawnych Kancelaria jest uprawniona do uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do tych danych.

7. Użytkownicy powinni podejmować działania w celu ochrony bezpieczeństwa łączności, na przykład przez zastosowanie szczególnych rodzajów oprogramowania lub technologii kodowania. Użytkownicy powinni być świadomi zagrożeń związanych z korzystaniem ze Strony, którymi są przede wszystkim różnego rodzaju ingerencje osób trzecich, zarówno np. w bazy danych dotyczących usługobiorcy, jak i w samą transmisję określonych informacji za pomocą sieci Internet, niezamówiona informacja handlowa (spam), oprogramowanie typu malware, spyware, robaki internetowe (worm) czy łamanie haseł (craking czy phishing) i inne.

8. Kancelaria poprzez serwis wykonawcawprzetargu.pl nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

IV

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Strony.

2. Reklamacja przesyłana jest przez użytkownika do Kancelarii w postaci elektronicznej na adres: kancelaria@dstyczynski.pl

3. Kancelaria rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.

4. Po rozpatrzeniu reklamacji Kancelaria wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

 

V

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Kancelaria nie będzie kierować informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

VII

PRAWA AUTORSKIE

1. Informacje generowane przez serwis wykonawcawprzetargu.pl oraz wszelkie materiały, informacje oraz narzędzia dostępne na portalu mogą być przez użytkowników wykorzystywane tylko do użytku osobistego.

2. Wykorzystanie informacji, materiałów i narzędzi, o których mowa w punkcie 1 do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, sprzedaż, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób niż wskazany powyżej, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego, pisemnego zezwolenia ze stronyKancelarii, w zakresie określonym przez Kancelarię w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy skontaktować się z Kancelarią pod adresem wskazanym w Regulaminie.

3. Wszelkie znaki towarowe i handlowe, które występują na portalu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

4. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika będzie on zobowiązany do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

2. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące działania Strony można kierować pod adres e-mail: kancelaria@dstyczynski.pl.

3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia w serwisie wykonawcawprzetargu.pl i są doręczane użytkownikom poprzez ich zamieszczenie w serwisie wykonawcawprzetargu.pl. Korzystanie przez użytkownika z serwisu wykonawcawprzetargu.pl po wprowadzeniu zmian do Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika akceptacji dla wprowadzonych zmian.

4. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością.