Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WYKONAWCAWPRZETARGU.PL
WRAZ Z POLITYKĄ COOKIES

 

I. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników.

Dane osobowe odwiedzających i korzystających ze strony internetowej wykonawcawprzetargu.pl są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: ,, RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219), a także ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2017.1907).

Z tego względu, w niniejszym dokumencie znajdują się informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

II. Słownik podstawowych pojęć.

2.1 dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

2.2 przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

2.3 profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

2.4 zbiór danych - oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

2.5 administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

2.6 podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

2.7 odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

2.8 zgoda - osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

2.9 naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

2.10 dane dotyczące zdrowia - oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej - w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej - ujawniające informacje o stanie jej zdrowia;

2.11 organ nadzorczy - oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO, w przypadku Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

III. Dane administratora danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: ,, ADO”) jest Kancelaria Radcy Prawnego Dominik Styczyński z siedzibą w Bydgoszczy.

Nazwa: Kancelaria Radcy Prawnego Dominik Styczyński

Dane Rejestrowe: NIP: 7891730346, REGON: 381220522

Adres: ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz

Telefon: + 48 661 481 676

E-Mail: kancelaria@dstyczynski.pl

IV. Zakres zastosowania polityki prywatności.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ADO jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe w związku z funkcjonowaniem lub za pośrednictwem strony internetowej:wykonawcawprzetargu.pl (dalej jako: ,, serwis” lub ,,strona internetowa”). Dotyczy to zarówno przypadków, w których ADO przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskane zostały przez ADO z innych źródeł. ADO realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

V. Zasady przetwarzania danych osobowych.

5.1 ADO nie powołuje inspektora ochrony danych.

5.2 ADO nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

5.3 Państwa dane osobowe nie podlegają współadministrowaniu z wyjątkiem danych o których mowa w rozdziale VII niniejszej Polityki.

5.4 ADO nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania danych z zastrzeżeniem wykorzystywania plików cookies, co zostało opisane w rozdziale VI niniejszej polityki prywatności.

5.5 ADO nie przetwarza Państwa danych osobowych z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 5.6. niniejszej polityki oraz w zakresie określonym w polityce cookies (rozdział VI), a także w zakresie wskazanym w rozdziale VII niniejszej Polityki.

5.6 Państwa dane osobowe z wyjątkiem danych przetwarzanych za pośrednictwem plików cookies przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody stanowiącej integralną część formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: wykonawcawprzetargu.pl (tj. dane w postaci: imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail) i służą ADO do prowadzenia działalności prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług prawnych na rzez wykonawców.

5.7 W zakresie określonym w ust. 5.6. ADO przetwarza wskazane wyżej Państwa dane, które są zwykłymi danymi osobowymi w rozumieniu RODO.

5.8 Państwa dane osobowe objęte zgodą o której mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału mogą być przekazywane współpracownikom lub pracownikom ADO, a w razie potrzeby także uprawnionym organom.

5.9 Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do momentu wynikającego z celu przetwarzania, lecz nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa, jak chociażby ze względu na obowiązki podatkowe lub przedawnienie roszczeń.

VI. Polityka cookies

6.1 W ograniczonym zakresie ADO może zbierać Państwa dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na przedmiotowej stronie internetowej. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

6.2 Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych.

6.3 W tym zakresie ADO przetwarza Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przewidującego przetwarzanie danych osobowych ze względu na niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. W tym wypadku interesem ADO jest umożliwienie użytkownikom poruszanie się po stronie wykonawcawprzetargu.pl (niezbędne pliki cookies) oraz zapewnienia funkcjonowania strony wykonawcawprzetargu.pl w sposób najbardziej wydajny, optymalny oraz zgodny z oczekiwaniami i potrzebami użytkowników (funkcjonalne poliki cookies).

6.4 Pliki cookies zapamiętują Państwa preferencje co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie Państwa preferencji.

6.5 Pliki cookies w przypadku strony internetowej wykonawcawprzetargu.pl służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że osoba odwiedzająca stronę internetową widziała określone treści z danej witryny internetowej.

6.6 ADO korzysta z 2 rodzajów cookies wymienionych poniżej:

a) Niezbędne pliki cookies - pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające odwiedzającym poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Bez tych cookies strona internetowa, z którego korzysta odwiedzający może nie wyświetlać się poprawnie.

b) Funkcjonalne cookies - pliki cookies stosowane w celu zwiększenia przyjazności strony internetowej dla odwiedzających ją użytkowników. Funkcjonalne pliki cookie strony internetowej, które przechowywane są przez ADO na komputerze użytkownika, pozostają aktywne jedynie podczas aktywności na stronie internetowej.

6.7 Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez ADO wyrażają Państwo za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na Państwa urządzeniu.

6.8 W przypadku chęci usunięcia istniejących plików cookies z urządzenia, można zrobić to korzystając z opcji przeglądarki. Możecie Państwo zrezygnować lub modyfikować cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www:

· przeglądarka Mozilla Firefox: w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn;

· przeglądarka Microsoft Internet Explorer: w menu „Narzędzia” należy wybierać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych;

· przeglądarka Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki;

· przeglądarka Opera: przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybierać w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn;

· przeglądarka Apple Safari: w menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Można znaleźć w niej liczne opcje dotyczące plików cookie;

· w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

VII. Fanpage strony wykonawcawprzetargu.pl na stronie internetowej facebook.com oraz linkedin.com

7.1 ADO zarządzając fanpage'em strony wykonawcawprzetargu.pl na stronie https://www.facebook.com/wykonawcawprzetargu oraz https://www.linkedin.com/company/wykonawca-w-przetargu (dalej jako: ,, fanpage”) przetwarza dane osobowe na potrzeby statystyk i polepszenia odbioru treści, którą zamieszcza na fanpage’u, w tym na potrzeby kierowania ofert do potencjalnych odbiorców aktywnych na fanpage’u.

7.2 W wyniku prowadzenia fanpage’a ADO w zależności dokonanych ustawień Państwa kont na facebook.com oraz linkedin.com potencjalnie może wejść w posiadanie takich danych osobowych jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce pracy, stan rodzinny, wykształcenie, wizerunek, metoda i miejsce logowania do konta, osobiste preferencje lub posiadane zainteresowania.

7.3 ADO w zakresie danych pozyskanych przez fanpage znajdujący się na stronie facebook.com współadministruje wspólnie z Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland. Szczegółowe informacje na temat danych kontaktowych Facebook Ireland Ltd. oraz zasad przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot możecie Państwo znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

7.4 ADO w zakresie danych pozyskanych przez fanpage znajdujący się na stronie linkedin.com współadministruje wspólnie z Linkedin Ireland Unlimited Company, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Szczegółowe informacje na temat danych kontaktowych Linkedin Ireland Unlimited Company oraz zasad przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot możecie Państwo znaleźć na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL.

VIII. Katalog praw jakie przysługują Państwu w zakresie przetwarzania danych osobowych przez ADO.

8.1 Prawo dostępu do danych osobowych

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, które przekażecie Państwo ADO, albo które ADO pozyskał od innej osoby. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.

8.2 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, iż w zakresie danych osobowych, które są pobierane i przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak w takiej sytuacji cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych zanim tę zgodę cofnięto. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.

W zakresie danych osobowych przetwarzanych za pomocą fanpage (rozdział VII niniejszej Polityki) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje w przypadku strony facebook.com poprzez od kliknięcie ikonki ,,lubię to” lub ,,obserwuj”, a w przypadku strony linkedin.com poprzez od kliknięcie ikonki,,obserwuj”.

8.3 Prawo wniesienia skargi

Informujemy, iż macie Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Skargę tą można wnieść do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – zaleca się, aby dokonać tego drogą pisemną, listem poleconym.

8.4 Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych o których mowa w ust. 5.6. niniejszej polityki prywatności jest całkowicie dobrowolne, jednak w przypadku, gdy zdecydują się Państwo odmówić ich podania informujemy, iż realizacja usług ADO na Państwa rzecz może okazać się niemożliwa.

8.5 Prawo do usunięcia danych osobowych

Informujemy, że macie Państwo prawo żądania od ADO niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, z poniższym zastrzeżeniem.

Prawo do usunięcia danych osobowych jest wyłączone w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie prawnej innej niż zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Nadto prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się przez ADO z prawnego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.6 Prawo do wniesienia sprzeciwu

Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje w sytuacji przetwarzania danych osobowych w oparciu o podstawę prawną wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Za wyjątkiem sytuacji, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przewidujący przetwarzanie danych osobowych ze względu na niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

W tym przypadku interesem ADO przetwarzania danych w zakresie Państwa adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego jest prawidłowa realizacja w niezbędnym zakresie polityki cookies na zasadach określonych w rozdziale VI niniejszej polityki prywatności.

8.7 Prawo do przenoszenia danych osobowych

Informujemy, że macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwa dotyczą, a które to dostarczyliście ADO.

Macie Państwo również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ADO. Jeżeli jest to technicznie możliwe macie Państwo również prawo żądać aby ADO przesłał wskazane dane osobowe innemu administratorowi bezpośrednio.

8.8 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania od ADO ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwicie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) gdy ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

8.9 Prawo do sprostowania danych osobowych

Informujemy, iż macie Państwo prawo żądania od ADO niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Macie Państwo również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.

IX. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z RODO Państwa dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem ze strony internetowej wykonawcawprzetargu.pl są przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. ze względu udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ze względu na konieczność wykonania umowy na zamówione usługi oraz konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem tej umowy,

c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. ze względu na konieczność realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze,

d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

X. Środki bezpieczeństwa stosowane przez ADO

W celu zapewniania bezpieczeństwa Państwa danych ADO stosuje następujące środki bezpieczeństwa:

· kontrola dostępu do systemu informatycznego,

· dostęp do komputerów ADO tylko dla upoważnionych osób,

  • firewall,

· system antywirusowy;

· tworzenie kopii zapasowej bazy i plików strony.

XI. Linki zewnętrzne

Strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych niezależnych od ADO stron internetowych. Prosimy pamiętać, że ADO nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i niniejsza polityka prywatności ich nie obejmuje.

XII. Postanowienia końcowe

ADO zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszej polityki prywatności.