Realizacja zamówienia

Realizacja umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia publicznego jest często procesem trudnym dla wykonawcy, wymagającym pomocy prawnej dla wykonawców. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż umowy w sprawie zamówienia publicznego mają przede wszystkim na celu realizować interes zamawiającego.

Niniejszy stan powoduje wzrost ryzyka po stronie wykonawcy, co do możliwości prawidłowej realizacji zamówienia. Ryzyko trudności w realizacji zamówienia może również wynikać z postawy zamawiającego, ale także okoliczności niezależnych od stron, czy też problemów występujących po stronie samego wykonawcy lub podmiotów z którymi współpracuje. Tego typu sytuacje w celu wymagają zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej wykonawców zamówień publicznych.

W związku z tym nasza Kancelaria zapewnia między innymi następujące usługi:

  • pomoc prawna dla wykonawców wyłonionych w wyniku przetargu, poprzez prowadzenie z zamawiającym korespondencji w celu zaprezentowania argumentacji prawnej przekonywującej zamawiającego między innymi do odstąpienia od naliczania kary umownej, zmniejszenia jej wysokości, czy też rezygnowania z odstąpienia od umowy, wyrażenia zgody na zmianę umowy oczekiwaną przez wykonawcę;
  • pomoc prawna dla wykonawców, polegająca na występowaniu o waloryzację wynagrodzenia wykonawcy, w tym także w toku postępowania sądowego oraz egzekucyjnego;
  • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych, obejmujące przeprowadzenie dogłębnej analizy prawnej zaistniałego stanu faktycznego, przy uwzględnieniu treści umowy mającą na celu przedstawienia wykonawcy zamówienia publicznego szans i dalszych ryzyk związanych z pojawiającym się w trakcie realizacji zamówienia problemami;
  • obsługa zamówień publicznych polegająca na analizie możliwości przedterminowego zakończenia umowy przez wykonawcę;
  • usługi prawne w zamówieniach publicznych w zakresie analizy możliwości i zapewnienie legalności zaangażowania podwykonawców w trakcie realizacji umowy;
  • obsługa prawna wykonawców zamówień publicznych dotycząca dochodzenia roszczeń od zamawiającego, w tym również na drodze sądowej i egzekucyjnej, w szczególności z tytułu realizacji dodatkowych dostaw/usług/prac budowalnych, niezwróconego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, miarkowania kary umownej, bezpodstawnie dokonanego potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy itp.;
  • pomoc prawna wykonawcom w zakresie obrona wykonawcy przed roszczeniami zamawiającego, w tym na etapie sądowym, w szczególności z tytułu naliczonych kar umownych, obciążenia kosztami wykonania zastępczego itp.;
  • usługi prawne zamówień publicznych, polegające na analizie możliwości dokonywania zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego, w tym przedłużenia terminu realizacji zamówienia, zmiany wykonawcy itp.