Odwołanie

Błędne decyzje zamawiającego w toku postępowania przetargowego mogą powodować utratę możliwości uzyskania przez wykonawcę zamówienia publicznego. Jednakże nasza Kancelaria zapewnia wsparcie prawne pozwalające na skuteczne podważanie czynności, czy też zaniechań zamawiającego, w tym:

  • weryfikację czynności, czy też zaniechań po stronie zamawiającego pod kątem obowiązujących przepisów prawa;
  • podważanie, w tym zaskarżanie do Krajowej Izby Odwoławczej czynności lub zaniechań zamawiającego niekorzystnych dla wykonawcy i niezgodnych z przepisami ustawy;
  • reprezentacja wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym w zakresie środków odwoławczych złożonych w imieniu wykonawcy;
  • reprezentacja wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym w przypadku środków odwoławczych złożonych przez innych wykonawców.