Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

Zastanawiając się, czym jest odwołanie do KIO, którym dla klientów z Warszawy, Bydgoszczy i innych miast się zajmujemy, należałoby zacząć od definicji pierwszego członu tego wyrażenia. Otóż w ten sposób określa się stosowany w postępowaniach administracyjnych środek odwoławczy, który ma na celu wszczęcie kontroli przeprowadzonych czynności. Kontrola odbywa się na wniosek jednej ze stron, która uznaje swoje interesy za naruszone. W związku z tym zwraca się do Krajowej Izby Odwoławczej, np. z powodu nieuprawnionego – jej zdaniem – odrzucenia oferty przetargowej. Naszym zadaniem jest objęcie pomocą prawną podmiotów zainteresowanych złożeniem takiego odwołania.

Czym jest odwołanie do KIO?

Zacznijmy od tego, czym jest samo KIO? To instytucja istniejąca od 2007r. powstała na mocy przepisów Prawo zamówień publicznych, która odpowiada za rozpatrywanie odwołań dotyczących przetargów i przedsięwzięć organizowanych przez podmioty państwowe na każdym poziomie, od samorządowego, poprzez krajowy, skończywszy na międzynarodowym. Podmiot ten obsługuje wnioski odnoszące się do wszelkich inwestycji, konkursów i innych przedsięwzięć realizowanych zgodnie z regulacjami zawartymi w Prawie zamówień publicznych bez względu na ich wartość i specyfikę.

W kompetencjach Krajowej Izby Odwoławczej leżą zatem takie kwestie jak np. bezzasadne odrzucenie oferty w przetargu. Klienci z Bydgoszczy, Warszawy i innych miejscowości w Polsce podejmują w tym zakresie współpracę z naszą kancelarią, która zajmuje się przygotowywaniem i wysyłaniem odwołania do KIO. Wykonujemy też analizę danej sprawy i audyt dokumentacji, jeżeli zleceniodawca nie ma pewności, czy w danym postępowaniu doszło do naruszeń.

Kiedy przysługuje nam odwołanie do KIO?

Jakie warunki musi spełniać odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, aby zostało uwzględnione? Konieczne jest, aby doszło do naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez podejmowanie niezgodnych z nią czynności lub zaniechanie działania, które powinno zostać wykonane zgodnie z jej zapisami. Zdajemy sobie sprawę ze skomplikowania przepisów w tym zakresie, dlatego możemy dokładnie przeanalizować dokumentację i całe przeprowadzone postępowanie pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi regulacjami. Jeżeli okaże się, że do naruszeń rzeczywiście doszło, np. poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty w przetargu publicznym, nasz zespół może podjąć stosowne czynności.

Przykładowe sytuacje, które stanowią podstawę do należycie umotywowanego odwołania do KIO:

 • opis zamówienia nieuwzględniający zasad konkurencyjności, który de facto faworyzuje jednego lub kilku określonych wykonawców,
 • zbyt rygorystyczne kryteria udziału w przetargu, które wykluczają dużą liczbę oferentów,
 • zaniechanie wezwania jednego z oferentów do złożenia wyjaśnień w sprawie zaproponowania zaniżonego kosztorysu,
 • bezzasadne unieważnienie przetargu,
 • odrzucenie oferty, która spełnia wymagania określone w specyfikacji inwestycji.

Jak złożyć odwołanie do KIO?

Gdy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszeń w sprawie podlegającej Prawu zamówień publicznych, można wnieść odwołanie do prezesa KIO drogą pisemną bądź online. W przypadku wysyłki dokumentu papierowego autoryzacja odbywa się poprzez złożenie odręcznego podpisu, podczas gdy forma cyfrowa wymaga weryfikacji za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W jakim czasie wniosek powinien zostać złożony? Zgodnie z przepisami, od momentu dostarczenia informacji, np. o odrzuceniu oferty przetargowej albo jej upublicznieniu, termin wynosi:

 • 10 dni w przypadku inwestycji o wartości przekraczającej progi unijne,
 • 5 dni, jeżeli wycena przedsięwzięcia jest niższa niż unijne limity.

Mamy świadomość, że terminy są krótkie, co tym bardziej może skłaniać do zastanowienia się nad skorzystaniem z pomocy prawnej obejmującej przygotowanie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Czy zawsze warto składać odwołanie?

Zanim wniosek do KIO zostanie złożony, warto w ogóle przeanalizować, czy warto poświęcać zasoby na zajmowanie się tą kwestią. Zaledwie kilka dni na stworzenie wymaganego pisma i zebranie dokumentacji to niewiele czasu, a do tego dochodzą koszty z tym związane oraz niepewność rezultatu. Co równie istotne, nawet jeśli odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej zostanie uwzględnione, istnieje prawdopodobieństwo, że zamawiający np. wycofa się z inwestycji. Jak w tej sytuacji podjąć decyzję o złożeniu wniosku odwoławczego? Klienci z Warszawy, Bydgoszczy i innych miejscowości w Polsce zgłaszają się w tej kwestii po pomoc do naszej kancelarii, która może dokonać oceny i doradzić, czy warto skorzystać z możliwości, jakie daje istnienie KIO.

Co zawiera odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej?

Z czego składa się wniosek do Krajowej Izby Odwoławczej? Jaką treść powinien zawierać? Oto wymagane elementy, które należy w nim zawrzeć:

 • dane identyfikacyjne oferenta i zamawiającego,
 • wskazanie przedmiotu postępowania,
 • określenie naruszeń i czynności niezgodnych z Prawem zamówień publicznych lub niepodjętych działań wymaganych w przepisach,
 • opisanie zarzutów,
 • wskazanie sposobu rozwiązania sprawy,
 • ujęcie dowodów i okoliczności uzasadniających złożenie pisma,
 • podpis lub podpisy przedstawicieli oferenta,
 • załączniki: dowód opłaty za wniesienie wniosku, potwierdzenie przekazania odwołania zamawiającemu i ewentualne dokumenty dowodzące prawa do reprezentowania podmiotu składającego pismo.

Wiele firm decyduje się na zlecenie przygotowania odwołania do KIO zewnętrznym specjalistom. Prawnicy dysponujący doświadczeniem w tym zakresie wiedzą, jakie informacje powinny się znajdować w dokumentacji i jak ją stworzyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasza kancelaria świadczy usługi na tym polu niezależnie od powodu, przez który wniosek jest składany. Odpowiadamy za przygotowanie wszystkich pism w sposób spełniający warunki określone w regulacjach prawnych.

Ile kosztuje wniesienie odwołania do KIO?

Rozważając złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej np. z powodu bezzasadnego odrzucenia oferty w publicznym przetargu, należy mieć świadomość, że wiąże się to z określonymi kosztami. Ile one wynoszą? Konkretne kwoty zależą od typu i wartości zamówienia, tzn. za samo rozpatrzenie wniosku trzeba zapłacić:

 • dla prac budowlanych 10 000 zł (wartość poniżej progów UE) bądź 20 000 zł (powyżej limitów),
 • w przypadku dostawców i usług 7500 zł (poniżej wartości unijnych) lub 15 000 zł (powyżej).

Mając na uwadze powyższe, niemałe bądź co bądź wydatki w związku z samym przekazaniem odwołania do KIO, tym bardziej wskazana jest dokładna analiza sprawy pod kątem ewentualnych szans na pomyślne rozstrzygnięcie. Jeżeli są one niewielkie, składanie wniosku wydaje się wątpliwe, choć i tak każdą sprawę powinno się dokładnie przeanalizować w indywidualny sposób. Tym właśnie zajmuje się zespół naszej kancelarii, który może zasugerować, kiedy i czy warto zdecydować się na składanie dokumentów do Krajowej Izby Odwoławczej.

Od czego zależą koszty odwołania do KIO?

Jednocześnie należy mieć świadomość, że poniesione wydatki mogą podlegać zwrotowi, o ile sprawa zostanie rozstrzygnięcia na korzyść oferenta. Wówczas zamawiający będzie zobligowany do oddania kosztów rozpatrzenia odwołania przez KIO, poniesionych przez stronę odwołującą się. Co więcej, dodatkowo organizator przedsięwzięcia, np. przetargu, będzie zobowiązany też do zwrotu kosztów usług prawnych do określonego limitu, który w 2022 r. wynosi 3600 zł. Jeżeli więc Krajowa Izba uzna, że wniosek jest zasadny, koszty strony odwoławczej wyniosą dokładnie 0 zł.

Podsumowując, wniesienie odwołania do KIO rodzi daleko idące konsekwencje niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie rozpatrzone. Jeżeli instytucja je uwzględni i przyzna rację podmiotowi, który żali się np. na odrzucenie oferty, postępowanie może zostać zmienione zgodnie z jego wolą, jednak w przeciwnej sytuacji, gdy wniosek będzie odrzucony, strona go składająca musi się przygotować na duże wydatki. Wiele firm znajdujących się w podobnej sytuacji, które zastanawiają się, czy decydować się na podjęcie kroków prawnych lub postanawiają je wykonać, nawiązuje współpracę z kancelariami obsługującymi tego typu sprawy pod kątem prawnym. W tym zakresie usługi świadczy nasz zespół, który doradza i przygotowuje odwołanie do KIO na zlecenie klientów z Bydgoszczy, Warszawy i pozostałych miejscowości w Polsce.