Obsługa zamówień publicznych

Prowadzona przez nas kancelaria świadczy pomoc prawniczą na rzecz klientów firmowych i instytucjonalnych z Bydgoszczy oraz innych miast Polski. W zakresie kompetencji zatrudnionych pracowników mieści się kompleksowa obsługa prawna zamówień publicznych. Ofertę kierujemy przede wszystkim do wykonawców, którzy mogą liczyć na profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania o udzielenie danego zadania. Pomagamy klientom w całościowym przygotowaniu się do przetargu oraz towarzyszymy im w trakcie jego rozstrzygania. W razie konieczności bierzemy także na siebie odpowiedzialność za opracowanie i złożenie dokumentów odwoławczych do stosownych organów w sytuacji, gdy na skutek błędnych decyzji podjętych przez firmę organizującą konkurs ofert, klienci utracili możliwość jego wygrania. Reprezentujemy interesy wykonawców w relacjach z podmiotem zamawiającym również na etapie realizacji zleconego zadania.

Mamy świadomość, że rzetelna obsługa prawna zamówień publicznych wymaga dysponowania rozległą wiedzą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym. Dlatego pracownicy na bieżąco biorą udział w rozmaitych kursach i szkoleniach tematycznych z tego zakresu. Zanim przystąpimy do działania, najpierw poddajemy szczegółowej analizie obowiązujące warunki przetargu. To pozwala na wybór odpowiednich strategii postępowania w danym przypadku.

Obsługa zamówień publicznych

W ofercie kancelarii mieści się kompleksowa obsługa prawna wykonawców zamówień publicznych z Bydgoszczy oraz innych miast. W ramach świadczonych usług udzielamy klientom praktycznych porad na temat wymogów koniecznych do spełnienia przy ubieganiu się o wygraną w danym konkursie ofert. Poddajemy szczegółowej analizie dokumentację przetargową przekazaną przez podmiot zamawiający, zwracając uwagę zainteresowanych na znajdujące się tam niekorzystne dla nich zapisy oraz w razie konieczności zaskarżając je do Krajowej Izby Odwoławczej. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za przygotowanie kompleksowej propozycji zgodnej zarówno z obowiązującym ustawodawstwem, jak i wytycznymi zawartymi w dokumentach konkursowych.

W ramach obsługi prawnej wykonawców zamówień publicznych przygotowujemy pisemne odpowiedzi i wyjaśnienia na wezwania podmiotu zamawiającego, dokładnie weryfikując ich prawidłowość jeszcze przed złożeniem do danej instytucji. Podejmujemy się także szczegółowej analizy ofert złożonych przez konkurencyjne organizacje starające się o wygraną w danym przetargu. W razie zauważenia jakichkolwiek uchybień w dokumentach przygotowujemy określone stanowisko oraz jego prawne uargumentowanie. Prowadzimy również szkolenia z obsługi zamówień publicznych dla wszystkich przedsiębiorców z Bydgoszczy i innych miast, którzy w najbliższym czasie planują starać się o powierzenie im roli wykonawcy danego zadania.

Obsługa prawna wykonawców zamówień

W praktyce w trakcie podejmowania określonych działań ukierunkowanych na wygraną w danym przetargu często zdarza się, że osiągnięcie zakładanego celu jest niemożliwe ze względu na różne zaniechania oraz błędy formalne popełnione przez zamawiającego. W takiej sytuacji prawnicy z kancelarii przejmują na siebie odpowiedzialność za złożenie stosownego zaskarżenia do Krajowej Izby Odwoławczej. W ramach świadczonej obsługi prawnej wykonawców zamówień publicznych reprezentujemy ich interesy w trakcie postępowań toczących się przed wspomnianym organem oraz przed sądem okręgowym. Pośredniczymy w imieniu klientów w kontaktach z podmiotem zamawiającym w sprawach dotyczących m.in. waloryzacji wynagrodzeń albo odstąpienia od naliczania kar umownych bądź też zmniejszenia ich wysokości.

Prowadzimy negocjacje z firmą bądź instytucją ogłaszającą przetarg odnośnie do oczekiwanych przez przedsiębiorców zmian zapisów w kontrakcie. W zależności od okoliczności modyfikacje te mogą tyczyć się np. przedłużenia terminu finalizacji określonego zamówienia publicznego przez danego wykonawcę albo wprowadzenia nowych warunków realizacji zadań. Z naszej kompleksowej obsługi prawnej mogą korzystać firmy i instytucje z całej Polski, a w szczególności z Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowości.